Background Color

Syntaks:background-color: <value>
Możliwe wartości:<color> | transparent
Wartość początkowa:transparent
Zastosowanie:Wszystkie elementy
Dziedziczenie:Nie

Właściwość background-color pozwala na sprecyzowanie koloru tła danego elementu.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

BODY { background-color: white }

H1 { background-color: #000080 }