Background Repeat

Syntaks:background-repeat: <value>
Możliwe wartości:repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
Wartość początkowa:repeat
Zastosowanie:Wszystkie elementy
Dziedziczenie:Nie

Właściwość background-repeat pozwala na sprecyzowanie jak obraz tła danego elementu powinien się powtarzać. Wartość repeat-x będzie powtarzać obraz horyzontalnie. Wartość repeat-y powtarza obraz pionowo.

Typowa deklaracja wygląda nastepująco:

BODY { background: white url(candybar.gif);

background-repeat: repeat-x }